Освободиха птици от Спасителния център
Освободиха птици от Спасителния център / netinfo
Над 20 птици от Спасителния център бяха пуснати в дивата природа - горски ушати сови , керкенези , обикновени мишелови и домашна кукумявка.

Трите керкенеза, които са излюпени и отгледани в Спасителния център, са част от размножителната програма. В тази програма са включени птици от местни видове, с трайни увреждания. Във волиерите на Центъра те се размножават и техните поколения се освобождават.

Част от размножителната програма са и застрашени от изчезване видове, като брадат и белоглав лешояд, царски орел, както и видовете бухал, бял щъркел, белоопашат мишелов, керкенез.

Излетелите на свобода птици са излюпени тази година в дивата природа. По различни причини те са били отделени от своите родители. Постъпили са в Центъра от различни краища на България.