ММИ
ММИ / netinfo
Инж. Андон Андонов, "Мини Марица-изток": Бъдещето на въгледобива в дружеството е не регионална, а национална кауза
Инж. Андонов, във връзка с притесненията относно опасността от прекратяване на производството на електроенергия от въглища, заложени в европейски директиви, каква е Вашата позиция?
„Мини Марица-изток“ е гръбнакът на българската енергетика. Ние сме предприятието с най-голямо производство на въглища в България, което работи от 65 години. Геоложките запаси и ресурси на находището са близо 1.8 млрд.тона и още 60 г. мините могат да осигуряват светлината и топлината на домовете ни. В началото на годината от EURACOAL – Европейската асоциация за въглища и лигнити, ни уведомиха в тревожно писмо, че предстои през месец април да се прегласуват наново показателите за емисии. И те са силно завишени, но централите ни няма да могат да ги изпълнят, защото за това са необходими огромни инвестиции. Ако промяната бъде приета, ще нанесе
непоправими щети на българския въгледобив и енергетика
ключови отрасли на националната икономика.

„Мини Марица-изток“ ЕАД се обърна с апел за съдействие до институции и неправителствени организация в Р България в средата на януари, затова документът да не бъде приет. Всички знаем колко е важно дружеството за икономиката на региона и енергийната сигурност на страната.

Целта на дискусията, която организирахме на 21 февруари, съвместно с Българската минно – геоложка камара, е призив към отговорните институции – президент, Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, българските представители в Европейския парламент и др., за обща позиция в защита на българските енергетика и въгледобив от невъзможни за изпълнение пределни нива на емисии.

Изискванията на новия Ревизиран референтен документ ще поставят България в неблагоприятна позиция за експлоатирането на собствения й природен ресурс от лигнитни въглища. Министерството на енергетиката и Министерството на икономиката на РБ, БЕХ ЕАД подкрепят позицията на „Мини Марица-изток“ ЕАД и Българска минно-геоложка камара, че
новите норми са непостижими
за преобладаващата част от топлоелектрическите централи.

Тревожната перспектива за приемането на рестриктивни изменения в европейското законодателство за емисиите в промишлеността, която през последните месеци става все по-актуална, поставя като основен приоритет обединяване усилията на всички, имащи отношение към съществуването и развитието на комплекса „Марица-изток“ за съхраняването на въгледобива в Маришкия басейн.
 
Целта на кръглата маса, на която събрахте всички енергийни експерти в страната?
Искаме да информираме обществото какво се случва. Искаме да постигнем спешна национална консолидация, за да не се допусне ликвидацията на цял един отрасъл. Участниците в дискусията се обединихме около тезата, че защитата на бъдещето на въгледобива в „Мини Марица-изток“ ЕАД е не регионална, а национална кауза. Те подчертаха и факта, че мениджмънта на дружеството е провокирал обществения интерес за създаването й.
Ще търсим съмишленици
сред страните-членки на ЕС, предимно Германия и Полша, за общи действия. „Мини Марица-изток“ ЕАД е член-основател на EURACOAL.
 
Вече две години сте начело на дружеството, какво заварихте и какво е състоянието му в момента?
Мой житейски принцип е да вървя напред и да не търся вини в миналото. Целият ми професионален път е свързан пряко с „Мини Марица– изток“.

Но трябва да отбележа, че поех мениджърската позиция в „Мини Марица-изток“ ЕАД в началото на декември 2014 година. Бизнес програмата за 2015 година беше вече утвърдена със сериозен дисбаланс на плановете по откривка и по добив на въглища. Това създаваше реална опасност от нежелани технологични последствия- частични свличания на земни маси и нарушаване на сигурността на енергийните доставки. Тъй като на много руднични хоризонти коефициентите на откривка и на устойчивост бяха около критичните.

С мениджърския екип първо изготвихме екшън план, за да гарантираме сигурността на енергийните доставки и стабилитета на рудниците, като запазихме темповете на добив на въглища от 27  350 тона годишно. Успяхме да се аргументираме с ескпертен анализ и убедихме БЕХ и Министерството на енергетиката, че това е рентабилния път за развитие на дружеството. В периода на изпълнението на годишния инженерен проект за 2016- 2018 година, след наваксване на изостаналите разкривни работи и реализацията на отлаганата инвестиционна програма, ще се стабилизира производствения процес и ще се осигури възможност за бъдещото развитие на „Мини Марица-изток“ ЕАД.
Благодарение на това 2016 г. беше много успешна за дружеството с изпълнените планове по откривка на земна маса и по добив на въглища, на ремонтната и инвестиционната програми.

Надявам се 2017 г. и 2018 г. да бъдат също така успешни за дружеството и от 2019 г. то да има възможност да осигурява безпроблемно необходимото количество въглища на всички топлоцентрали от комплекса „Марица- изток“, дори те да са над 30 милиона тона годишно. Личната ми позиция, както и това, за което работя, е дългосрочното развитие на дружеството като държавно.
 
 
Намирате ли подкрепа във вашата работа, какви са отношенията Ви със синдикатите?
 

Доброто социално партньорство е традиция в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Добрите взаимоотношения между работодателя и синдикалните организации са гарантирани от КТД, който се актуализира на всеки две години. През април 2016 г. подписахме нов, в който са запазени социалните права на работниците и служителите. Изпълняваме всички постигнати договорености. Неотдавна проведохме със синдикалните организации разговори по техни искания, по които мениджмънта на дружеството работи.
 
Коментарът Ви за настоящата цена на добиваните от „Мини Марица-изток“ въглища?
 От първостепенно значение за развитието на „Мини Марица-изток“ ЕАД e
получаването на справедлива цена на добиваните въглища
затова и в основната си част усилията на настоящото ръководство винаги са били насочени към увеличение цената на лигнитните въглища. В периода 2015-2016 г. са представени на принципала в лицето на БЕХ ЕАД и Министерство на енергетиката доклади и разработки, касаещи цената на лигнитните въглища и доказващи необходимостта от увеличението й. Последният доклад, изпратен до БЕХ ЕАД и МЕ е с дата 30.12.2016 г., в него аргументирано е поискано увеличение от 0,90 лв. на метричен тон или приблизително 4 лв.на тон условно гориво, с цел да бъдат обезпечени финансово, залегналите в бизнес плана за 2017 г. разходи. Дружеството се включи в договора между БЕХ ЕАД и Българска академия на науките за изготвяне на национална стратегия в областта на енергетиката. Целта на договора, освен всичко останало, е и да покаже наличните дисбаланси по отношение на ценообразуването в системата на енергетиката и в частност
изоставането на цената на въглищата, добивани в дружеството, от реалната им себестойност
 
Как върви разплащането на тецовете към вас?
В настоящия момент ММИ получава на падеж вземанията си от „Ей И Ес – 3С Марица изток 1“ ЕООД и „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД, т.е. там няма никакви забавяния. По тристранно споразумение между НЕК ЕАД, „Брикел“ ЕАД и ММИ ЕАД редовно се погасяват и задълженията на „Брикел“ ЕАД за получени въглища. В периода 10-16.02.2017 г. се сключи и договор за цедиране на вземания на ММИ ЕАД (по номинал) в полза на ЕСО ЕАД, по силата на който 4 млн. лева от задълженията на „Брикел“ ЕАД също бяха изплатени. По този начин просрочените вземания от „Брикел“ са 7 млн. лв. По отношение на вземанията от ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД се проведе съвместна среща с участието на министъра на енергетиката Николай Павлов, където бе поставен въпросът за решаването на този проблем между двете дружества. В следствие, бе взето решение за оформянето на споразумение за изплащането на натрупаните задължения на ТЕЦ 2 към ММИ, с ясно дефинирани падежи и лихви за просрочените вземания. Споразумението е в процес на обсъждане, като
 
трябва да бъде готово до 28.02.2017 г.
 
От страна на ТЕЦ 2 е поет ангажимент ведно с падежите на просрочените задължения, да бъдат погасявани и всички текущо възникващи задължения към ММИ.
 
Намаляват или се увеличават работещите в „Мини Марица-изток“, получават ли те навреме възнагражденията си?
 

Списъчният брой на персонала към 13.02.2017 г. е увеличен със 112 души в сравнение с края на 2014 г. и следователно може да се говори не само за запазване на работните места, но дори и за увеличението им. В същото време, за цитираният по-горе период от време, основен приоритет е било навременното изплащане на всички полагащи се трудови възнаграждения и социални придобивки на персонала, спазвайки по този начин записаните в КТД договорености между работодателя и синдикатите. Винаги се е отчитал фактът, че работещите в ММИ изпълняват своите професионални задължения и съответно, независимо от огромните ликвидни проблеми, които дружеството изпитваше през 2015 и част от 2016 г.
възнагражденията на персонала са се изплащали в пълен размер и на съответните падежи
 
А какво се случва с инвестиционната ви програма?
Ръководството на дружеството винаги е полагало усилия за запазването на баланса между текущите разходи основно за заплати и свързаните с тях социални осигуровки и данъци) от една страна, и от друга – разходите, извършвани за обезпечаване изпълнението на ремонтната и инвестиционна ни програма. Като пример ще посоча, че за периода 2015-2016 г. бяха доставени: Гумено транспортни ленти – 115 километра на стойност 45 млн. лв., Секции, ролки и лагери на стойност 18,8 млн. лв., Технологична механизация на стойност 15,4 млн. лв. включваща: тръбоклади, чистачни устройства, камиони, шасита с фургони за превоз на хора, комбинирани багери товарачи, багери на верижен ход DOOSAN, еднокофови багери на верижен ход Hyundai, пикапи, както и Резервни части за наличната в ММИ спомагателна техника на стойност 10,5 млн. лв.

Подписан и финансово обезпечен беше и договор по фонд „Козлодуй“ за изграждането на два нови багера от типа SRS 2000 и SRS200, които ще влязат в експлоатация през 2019 г.
 
Целта на всички тези инвестиции беше не само да стабилизират технологично „Мини Марица-изток“ ЕАД, но и да повишат производителността на труда
на работещите в ММИ, като същевременно им осигурят здравословни и безопасни условия на труд.
 
 Инж. Андонов, пред националния празник 3 март сме, може ли без реален бизнес днес да има реална свобода?
Логото на „Мини Марица изток“ е „Енергийна независимост и национална сигурност“. Аз съм оптимист след кръглата маса, където всички бяха обединени да отстояваме националния интерес относно новите граници на емисии. Само така ще можем да посрещаме националния си празник с високо вдигнати чела.