/ Thinkstock/Getty Images
83 сигнала за деца в риск са постъпили само за месец януари, информират от отдел „Закрила на детето“. Общият брой случаи, по които се работи в момента са 1 026 или средно по 73 случая на социален работник.
 
Постъпилите сигнали са за:
-        упражнено насилие над дете (физическо, психическо, сексуално);
-        неглижиране на дете;
-        за деца с увреждания;
-        деца с противообществени прояви;
-        малолетни/непълнолетни бременни или родили деца;
-        деца, родени от малолетни/непълнолетни майки;
-        риск от отпадане от училище;
-        родителски конфликти;
-        сигнали за деца, настанени в специализирани институции и услуги резидентен тип;
-        ползване на социални услуги;
-        в т.ч. има сигнали, по които има открити случаи / с предприета мярка за закрила по ЗЗДетето – чл.23 и чл.26 от ЗЗДетето/;
 
Издадени са 21 заповеди за предприемане/прекратяване на мярка за закрила за дете или за реинтеграция на дете в биологичното семейство и други.