Индустриален парк Шумен
Индустриален парк Шумен / Деян Герговски

В област Шумен преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор за  2018 г. възлизат на 117.3 млн. евро, сочат данните на Териториалното статистическо бюро. Те са с 8.8% повече в сравнение с предходната 2017 г.

Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 98.8 млн. евро, или с 6.7% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е отрасъл „Операции с недвижими имоти“ - с 5.1 млн. евро и сектора на услугите - търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство - 4.6 млн. евро.

Сред промишлените дейности най-много инвестиции са направени в „Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини“. В това производство са инвестирани 49.1 млн. евро. Следва „Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване“, където инвестициите са  26.3 млн. евро.

За 2018 г. област Шумен се нарежда на 21-во място сред 28-те области в страната по размер на преки чуждестранни инвестиции.

В областта, с най-голям обем на ПЧИ е община Шумен с 59.1 млн. евро, следвана от община Нови пазар с 25.8 млн. евро.