/ Дарик Русе, архив
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен, Басейновата дирекция "Черноморски район", Регионалната лаборатория към ИАОС и представители на "ВиК - Шумен" провериха сигнал за оцветяване на река Провадийска от градската канализация на Каспичан, която се използва без изградена и въведена в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води, съобщиха от екоинспекцията.

Проверяват сигнал за оцветяване на река Тополница

Сигналът за оцветяването е подаден от жител на града. Незабавната проверка на експертите сочи наличие на утайки с оранжева цветност по руслото на дерето след изхода на канализацията на града в една от точките на заустване.

За установяване на качествата на отпадъчните води и дали има замърсяване към реката са взети водни проби от изхода на канализационния колектор. Извършена е и проверка на обект за преработка и производство на консервирани плодове и зеленчуци и обект за производство на картон и каширано велпапе.

Установено е, че при двата обекта се формират производствени отпадъчни води, които се заустват в канализацията с цветност, различна от битови отпадъчни води. В тази връзка са взети водни проби на заустваните към канализацията отпадъчни води от ВиК оператора.

Проверяват по сигнал за замърсяване шуменския язовир

По заявка на БДЧР са взети три водни проби - 300 метра преди мястото на замърсяване, от мястото на замърсяване и 150 метра по течението на р. Провадийска, след мястото на замърсяване.

Резултатите от анализа на водните проби ще бъдат оповестени допълнително.