/ РИОСВ-Русе
На територията на Поддържан резерват „Сребърна“ се изпълнява заключителната част от строителството на обект „Западен канал с преливник“, съобщиха от РИОСВ-Русе. Дейностите започнаха в началото на август, след приключване на размножителния период  на  защитените видове птици и бозайници.

Тази година се отчетоха високи строежи на водите на река Дунав, което наложи двукратно отваряне на шлюзовете за опресняване на водите в езерото. Това доведе до заливане на изкопания през миналата година канал, свързващ езерото Сребърна с река Дунав. Към настоящия момент се налага отводняване на северната част на канала, за да могат да започнат строителните дейности по изграждане на преливника и утаителна шахта. Изпълнителят на проекта е извършил тампониране на стеснен участък  в северната част на канала, за да не се допусне изтичане на води от езерото към реката. В участъци от канала и прилежащите съоръжения се извършва поставяне на габиони (метални кошове, пълни с камъни) с противоерозионна цел. Ежедневно се извършват геодезически измервания с цел  контрол на изпълняваните дейности за съответствие с проектните параметри.

До края на годината по проекта на инспекцията „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”  предстои изземването на тиня от участък от 50 дка, от дъното на централно водно огледало. По време и след приключване на тази дейност ще се извърши комплексен мониторинг, с  който ще се оцени непосредственото въздействие на реализираните операции.

Обектът „Западен канал с преливник“ е проектиран в западната част на резервата, следвайки в по-голямата си част контура на прилежащия бряг на езерото Сребърна. Каналът представлява продълбочаване на земната повърхност по предварително обследван профил. Предвижда се изграждане на преливник и три насочващи диги, предназначени да формират потока на водните маси при високи води на река Дунав. Дължината на съоръжението е 2165 м, като ширината му при р. Дунав е 100 м, а при преливника-50 м. Дейността е важна, тъй като ще подобри връзка на влажната зона с река Дунав и ще доведе до увеличаване на проточността в езерото.