Уточняват границите на нова защитена територия
Уточняват границите на нова защитена територия / снимка:РИОСВ Русе

РИОСВ-Русе планира извършването на съвместна проверка в землището на с. Бреница, община Тутракан за уточняване границите на бъдеща защитена територия за опазване на находище на пролетна циклама. В нея ще се включат представители на всички компетентни институции – Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство-Тутракан, експерти от БАН, Дирекция природен парк „Русенски Лом” и Северноцентрално държавно предприятие – ДП Габрово.

Предложението за обявяване на нова защитена местност е на ДПП „Русенски Лом”, но поради необходимостта от установяване на подробности като площ на проекто-защитената местност, разпространение и плътност на вида се планира проверка през вегетационния период за растението. Обикновено то цъфти в края на февруари или началото на март. Резултатите от проверката ще бъдат представени на Министерството на околната среда и водите, за да продължи процедурата за обявяване на защитена територия съгласно българското законодателство.

Пролетната циклама (Cyclamen coum), наричана още иберийско ботурче, е защитен от Закона за биологичното разнообразие вид и е включен във Вашингтонската конвенция за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). За територията на РИОСВ-Русе на този етап има само една защитена местност „Находище на пролетно ботурче” с. Осенец, община Разград за опазване на ценния вид.