/ ThinkStock/Getty Images
От началото на годината в офиса на НАП в Русе са получени 495 бр. заявления от граждани за прехвърляне на вноските им за „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“ /ДЗПО/ от Универсален пенсионен фонд /УПФ/ във фонд „Пенсии“ на НОИ.

На 01 януари .2018 г. влязоха промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които променят сроковете за отказ от осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ). Срокът става пет години преди достигане на пенсионна възраст на всеки индивидуално, а не както беше до 31 декември 2017 - пет години преди възрастта на тези, които се пенсионират през съответната година.

2 седмици, в които могат да се подават коригиращи декларации

Допусната е и възможност за лицата, на които до 31.12.2018 г. остават по-малко от 5 години до възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО, да упражнят правото на избор по чл. 4б от КСО и еднократно в срок до 31 декември 2018 г.

Това се отнася преди всичко за жените, родени през 1960 и 1961 години, които получават втори и последен шанс да се откажат от осигуряване в УПФ и да прехвърлят пенсионното си осигуряване във фонд „Пенсии“ на НОИ, ако желаят да направят това.

Прехвърляне на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ става с подаване на  заявление по образец в офис на НАП по местоживеене. Образец на заявлението може да се намери в сайта на агенцията www.nap.bg .

Документът трябва да се представи в НАП лично или от друго лице, разполагащо с  изрично нотариално заверено пълномощно, както и по интернет с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.

Вноските започват да се превеждат във фонд „Пенсии“ на НОИ от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението. НАП има ангажимент да уведоми частния фонд и НОИ за избора на осигуреното лице, което пък има възможност отново да направи  промяна след изтичането на 1 година от последния му избор.

С ПИК от НАП може чрез нейните Е-услуги да се направи „Справка за данни по ДЗПО“, в която за настоящ УПФ ще е отбелязано Национален осигурителен институт, след кратък период, необходим за технологично прехвърляне на средствата.