/ netinfo
Остават 2 седмици, в които могат да се подават коригиращи декларации, за обявените пред НАП доходи за изминалата 2017 г. Граждани и фирми имат правото при установяване на грешки в подадени вече годишни данъчни декларации за 2017 г. по чл. 50 от Закона за доходите на физическите лица и по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане да подадат коригираща декларация в агенцията в срок до 30. 09. 2017 г.

В законовия срок за подаване на Годишни данъчни декларации от 01. 01. 2018 г. до 30. 04. 2018 г. в офиса на НАП в Русе са приети общо по чл. 50 от ЗДДФЛ 18 442 бр. декларации, от които 8 263 бр. по електронен път, като така те формират дял от 44, 81 на сто и са със 17 % повече, спрямо получените през 2017 г.

По чл. 92 от ЗКПО в русенската приходна администрация са регистрирани 14 937 бр. годишни данъчни декларации. За задължените лица е важно да знаят, че коригиращи декларации не се изискват, ако се налага корекция само на Годишния отчет за дейността /ГОД/ за 2017 г., без корекциите да влияят на данните във вече подадената годишна данъчна декларация.

През отпуската си в България, работещите в чужбина, могат да актуализират здравноосигурителния си статус

Юридическите и физическите лица  имат възможност по тяхно искане да подадат в Централното управление на Националния статистически институт заявление за корекция на ГОД само веднъж в срок също до 30. 09. 2018 г. В тези случаи няма необходимост да посещават офиса на НАП, защото нямат отношения  с приходната агенция.

Тази година крайният срок за подаване на коригиращите декларации в НАП е 1 октомври, понеже законовия срок 30 септември е в почивен ден. Офисът на НАП в Русе препоръчва на клиентите си да изпращат декларациите си по електронен път - с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис, което би им спестило времето, а и може да  използват затова и почивните дни. След изтичане на този срок, корекции по подадени вече данни с декларации се извършват само след уведомяване на орган по приходите, назначаване на проверка и издадено разрешение за корекция.