Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив, съвместно с Регионалната лаборатория - Пловдив към ИАОС разположи пробовземно устройство и започна мониторинг на качеството на въздуха в с. Белащица, общ. Родопи.

Поводът за това са зачестилите сигнали за запрашаване от дейността на кариерата над населеното място, съобщиха от екоинспекцията.

Затвориха кариерите над Белащица (ВИДЕО)

Апаратурата е разположена в началото на селото откъм кариерите. Ще бъде следен показателят "фини прахови частици", като ще се използва стандартен гравиметричен метод с пробовземане върху филтър в продължение на 48 часа.

Мястото е съгласувано с кмета на селото, който е съдействал за организацията.
След приключване на измерванията и извършването на анализ, резултатите ще бъдат оповестени.
БТА