/ Dariknews.bg
Административният съд в Пазарджик остави без разглеждане и жалбата на областния управител Стефан Мирев срещу решението на Общинския съвет за провеждане на референдум в село Синитово. В жалбата на губернатора се твърди, че решението е незаконосъобразно поради липса на компетентност и противоречи на правните разпоредби. Мирев моли съда да отмени акта като незаконосъобразен или да го обяви за нищожен.

Допитването, поискано от жителите, е с три въпроса: дали до селото да бъдат разкрити кариера за мрамор и площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци, както и дали да бъде разширено инвестиционното предложение за дейностите с отпадъци. С решението, подкрепено с 39 гласа „За“ и само един „въздържал се“, е определена датата за провеждане - на 27 октомври, утвърдени са образци на бюлетини и са одобрени допълнителните разходи.

Магистратите сочат в мотивите си, че по Закона за пряко участие на гражданите в местното самоуправление може да се обжалва единствено отказ за провеждане на референдум.
Ден по-рано със същия мотив бе отхвърлена и жалбата на фирма „Солар парк София“, която има намерение да направи площадката за третиране на отпадъци, срещу същото решение на съветниците.

И двете определения на Административния съд подлежат на обжалване пред по-висша инстанция.