Екоинспектори започват масови проверки за бране на мурсалски чай от естествените му находища

/ ThinkStock/Getty Images
Екоинспектори започват масови проверки за бране на мурсалски чай от естествените му находища Регионалната инспекции по околна с реда и водите  в Смолян стартира масирани проверки за бране на мурсалски чай от естествените му находища.

Започват проверки за търговия със защитени видове пролетни цветя

Екоинспекторите ще инспектират състоянието на най-големите находища на лековитата билка в областта, които се намират в землищата на Девин и село Мугла, Община Смолян.

Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите, с която за поредна година се въвежда забрана за събиране на лечебното растение от естествените находища, включително за лични нужди.

11 билки са разрешени за събиране от естествените им находища, извън територията на трите Национални парка

Регионалната екоинспекция е изпратила писма до Регионалната дирекция по горите в Смолян, горските и ловни стопанства, на чиято територията има находища от вида за осъществяване на контрол съобразно техните правомощия.

Забраната не важи за продажба на билки от култивиран мурсалски чай, която се разрешава след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество произведените през годината количества билки.

РИОСВ-Смолян разпореди почистване на републиканската и общинска пътна мрежа

Според разпоредбите на Закона за лечебните растения (ЗЛР) лицата, които в нарушение на заповедта събират, изкупуват, извършват първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Започнаха мечите нападения на пчелини в Родопите

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е балкански ендемит, растящ по  сухи, каменисти места. В България се среща в планините Славянка, Пирин и Родопи, от 1000 до 2200 метра надморска височина.

Видът е включен в Червената книга на България със статут на застрашен. Основен отрицателно действащ фактор за лечебното растение е активното му събиране с търговска цел, което би могло да доведе до пълното унищожаване на популациите му.