/ Дарик Добрич
Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян, е разпоредила почистване на републиканската и общинската пътна мрежа, на териториалния обхват на инспекцията, която обхваща областите Смолян и част от Кърджали и Благоевград.

РИОСВ-Смолян разпореди общините да почистят речните корита от отпадъци

Предписано е до директорите на областните пътни управления и общинските кметове, които трябва да се предприемат мерки по почистване в срок до средата на април. Трябва да се провери републиканската, общинската пътна мрежа и прилежащите територии за нерегламентираните замърсявания (сметища). При наличие на такива, да се разчистят.

През март, инспектори на РИОСВ са извършили общо 22 проверки по линия на отпадъците, като извънредните са били 7, при които за издадени предписания за почистване на замърсени площи с битови отпадъци, за разчистване на площадка от дървесни опаковки и други.

11 билки са разрешени за събиране от естествените им находища, извън територията на трите Национални парка

При една от тях е установено нерегламентирано сметище по брега на река „Белдоново дере“, землище на с. Змеица, общ. Доспат. При извършена проверка на място се установиха замърсени площи с битови отпадъци, находящи се непосредствено след моста на реката.

Констатирано е наличието на оборска тор в частен имот, която не замърсява водния обект. Дадено е предписание на кмета на с. Змеица, за почистване на установените замърсявания с битови отпадъци.

След изтичане на срока ще бъде извършен последващ контрол за изпълнение на предписанието.