/ Община Гулянци
Община Гулянци стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Гулянци“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

Започва ремонтът на читалището в Гулянци

Проектът цели подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда - патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им.

Почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда ще получат минимум 54 потребители от Община Гулянци, съобразно разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата.

Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно, за 12 месеца, считано от 24 септември 2019 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващ 2 медицински специалисти - медицинска сестра и рехабилитатор, 11 специалисти по социални дейности /домашни помощници/ и 1 психолог.

Мост над едноименната река откриха в село Искър в Община Гулянци

Общата стойност на проекта е 152 409,60 лв. и ще се изпълнява в периода 24 юни 2019 - 24 септември 2020 г. - общо15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата.
 
Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–социални услуги в домашна среда - патронажна грижа могат да бъдат възрастни хора над 65 годишна възраст, с ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства.

По проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица, въз основа на която ще се формира индивидуална оценка за ползване на услугата.

Панаирни дни Гулянци 2019 година/СНИМКИ/

Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите по проекта ще се извършват в дома им от външни специалисти, наети по проекта. Услугите ще бъдат безплатни за потребителите.

За почасовото предоставяне на социални и здравни грижи в домашна среда по проекта ще бъдат наети 11 домашни помощници, 1 медицинска сестра, 1 рехабилитатор и 1 психолог.