/ dariknews.bg
Повърхностните води на река Осъм отговарят на изискванията за добро състояние. Това сочат резултатите от анализите на водите проби, взети от три участъка на реката в Троян и Ловеч. Измереният разтворен кислород е под границите, поради различни фактори - температура,налягане и други.

Кметовете на общините Ловеч и Троян са уведомени за резултатите. Дадени са указания да не се допуска нерегламентирано заустване на отпадъчни води във водни обекти.

В случай на констатирано нарушение в населени места без изградена канализационна система, съответната община трябва да предприеме действия по компетентност, а в случаите на установено заустване на отпадъчни производствени  води във водни обекти без разрешително,  да уведомят РИОСВ-Плевен.

На 15 януари е подаден сигнал от  кмета на община Ловеч, за пяна по р. Осъм  в района на града. Сформираният екип от РИОСВ-Плевен, Басейнова дирекция за Дунавски район и РЛ към ИАОС в Плевен е извършил проверка на място.