ВАС реши окончателно - павилионите пред Спиди са незаконни
ВАС реши окончателно - павилионите пред Спиди са незаконни / dariknews.archive

Върховният административен съд /ВАС/ отмени решението на Административен съд - Плевен, което бе издадено в полза на Димитър Жеков, собственик на павилионите пред заведението „Спиди" в центъра на Плевен, и според което тези павилиони са законни. След решението на Върховния административен съд, което е окончателно и не подлежи на обжалване или протест, обектите трябва да бъдат премахнати. С него се постановява още, Жеков да заплати на Община Плевен и юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция в размер на 600 лева.

Производството пред ВАС е образувано по касационна жалба, подадена от зам.кмета на Плевен, и касационен протест от Окръжна прокуратура - Плевен, и двете против Решението на Административен съд-Плевен от декември 2014 г., с което павилионите бяха обявени за законни.

С касационната жалба и протест се поиска отмяна на обжалваното решение като неправилно, поради нарушение на материалния закон и необоснованост. От своя страна ответникът Димитър Жеков е оспорил касационните жалба и протест като недопустими и евентуално, като неоснователни. Претендирал е и за разноски пред касационната инстанция.

След като е разгледал случая, ВАС постановява, че отхвърля жалбата на Жеков срещу Заповед № РД-12-1000/05.11.2013 г. на зам.-кмета на община Плевен, с която е наредено премахването на обект "Павилиони за търговия на дребно, намиращи се в поземлен имот с кад. ид. 56722.659.1036, кв. 36Б по плана на Плевен".

ВАС отхвърля изводите, че магазините са преместваеми обекти, поради отсъствието на съществени елементи, определящи ги като такива - те не могат да бъдат отделени и преместени на друго място в пространството, без да бъдат разглобени, демонтирани на части, с което биха изгубили своята индивидуалност, както и че поставянето им, респективно премахването им, изменя трайно субстанцията и начина на ползване на земята.

В тази връзка настоящият състав не споделя заключението на тройната съдебно-техническа експертиза, че павилионите са преместваеми обекти, защото след демонтирането им могат да бъдат преместени на части на друго място и отново монтирани за същите цели.

В случая не става въпрос за демонтаж, а за разрушаване на извършен строеж и възможност за новото му преизграждане на друго място, което не обуславя наличие на преместваем обект. За да е такъв, обектът трябва да е преместваем като цяло във вида, който е имал на съответното място, а не да бъде разглобен /разрушен на съставните му части и отново изграден, което явно имат предвид вещите лица, видно от заключението им.

Освен това павилионите са строеж, за който е било необходимо издаване на строителни книжа - одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж. Липсата на такива строителни книжа прави строежа незаконен и дава правомощие на зам.-кмета на община Плевен, при наличие на делегирана компетентност от кмета на общината със Заповед №РД-10-1757/12.12.2012 г., да издаде заповед за премахването му и с оглед установената от органа пета категория на строежа.

Предвид периода на изграждане - 2013 г. за строежа са неприложими разпоредбите за търпимост и узаконимост. Следователно заповедта за премахването му е законосъобразна, а като е приел обратното и я е отменил, АС-Плевен е приложил неправилно закона.

Като неправилно обжалваното решение следва да бъде отменено, включително и в частта на присъдените разноски, и вместо него постановено друго, с което жалбата на Димитър Жеков срещу оспорената заповед бъде отхвърлена като неоснователна.