obs
obs / obs pleven
Определиха таксите за новите почасови услуги в системата на предучилищното и училищно образование в Община Плевен
Нова Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен прие Общинският съвет. Една от причините, налагаща приемането на новата Наредба № 17, са нормативни изменения от последните години, които налагат актуализация на терминологията и изменение в наименованието на част от услугите. При представянето на предложението вносителят му – кметът Георг Спартански, обясни, че нови цени не се предлагат, вписани са нови видове услуги, каквито до момента не е имало.

В новата Наредба №17 допълнително са определени такси за приетите нови почасови услуги и съботно-неделни посещения в системата на предучилищното и училищно образование. Техният размер е посочен в Приложение №2, Раздел ІІ от Наредбата:

За полудневна организация на работа постоянната такса за месеца, независеща от броя посещения в месеца, е 25 лв., за един присъствен ден при този режим - 0,50 лв.

За почасова организация на работа определената постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца, е 25 лв. за месец, таксата за присъствен ден при този режим - 0,30 лв.

За почасови дейности по отглеждане на деца в детските градини за времето от 19.00ч до 21.00 ч. е определена такса от 4 лв. за един присъствен ден.
За съботно-неделни дейности по отглеждане на деца в детските градини от 8.30 ч. до 12.30 ч. за присъствен ден таксата е 8 лв.
Друга причина, наложила приемането на нова Наредба №17, бе привеждането в съответствие на услугите, предоставяни от общината с тези, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация.

Новата Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен е приета с 29 гласа „за“, 9 от общинските съветници гласуваха „въздържал се“, „против“ - няма.