plan
plan / obladmin pleven
На 13-ти февруари се проведе второто заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Плевен, свързано с разглеждане, обсъждане, анализиране и приемане на предложенията за план-приема  на учениците след основно образование в училищата на територията на област Плевен. Заседанието бе председателство от заместник-областния управител Татяна Божинова. В него взеха участие началникът на РУО - Плевен Албена Тотева, експерти от управлението, заместник-кметове и представители на общините, Дирекции Бюра по труда, работодателски организации, на синдикалните организации в ресор образование, както и от РДСП-Плевен.
Заседанието беше открито от заместник-областния управител и председател на Постоянната комисия по заетост Татяна Божинова. Дневния ред включваше обсъждане и съгласуване на Държавния план-прием в 8 клас за учебната 2019/2020 г. за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките за профилирана подготовка в средните училища, за паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в професионалните гимназии, както и за държавен план-прием в 5 клас в профил математически в МГ „Гео Милев” – Плевен, по чл.38, ал.3 от ЗПУО.
Началникът на РУО – Плевен Албена Тотева запозна членовете на Съвета с предложението на новия план-прием. След анализа на РУО се очерта преобладаването на професионалните паралелки в съотношение близо 2 към 1 спрямо профилите, както и преобразуване на паралелки чрез преструктуриране към посока STEM профили, IT и технически специалности. Запазва се тенденцията за ориентиране на приема към професионалното образование и обучение в средните училища в общини, като  Гулянци, Червен бряг, Никопол, както и в 4-те обединени училища от общините Плевен, Пордим и Червен бряг. Подчертано беше, че план-приемът е съобразен с утвърдените от министъра на образованието и науката Правила за планиране и реализиране на държавния план- прием в VІІІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища.
В последвалата дискусия, участниците се обединиха около необходимостта за продължаваща устойчива във времето координация и комуникация на междуинституционално ниво, в изпълнение на приоритетите, залегнали в общинските и областната стратегия за развитие на образованието.
След изчерпването на дневния ред и последвалите дискусии, се предложи гласуването на  новият план-прием за 2019-2020 г., който беше приет с мнозинство. След представянето му пред комисия в Министерството на образованието и науката, предстои да бъде утвърден от началника на РУО в срок до 30 март 2019 година