Отвориха офертите за строежа на АМХемус от Ябланица до разклона Плевен-Ловеч
Отвориха офертите за строежа на АМХемус от Ябланица до разклона Плевен-Ловеч / dariknews.archive

На 7 декември 2015 г., в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти" в София се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, допуснати до оценяване във втория етап на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус" (етап 1) по обособени позиции:

- участък от А2 (Ябланица) до III-307 и участък от III-307 до II-35".

Отворени бяха пликовете с ценовите предложения на следните участници:

За I-ва обособена позиция:

1. ДЗЗД „ХЕМУС БГ"
- Приета Договорна Сума - 253 999 514,00 лв. без ДДС;
- Максимална Договорна Цена - 274 566 014,00 лв.без ДДС;
2. ОБЕДИНЕНИЕ „АМ ХЕМУС ЛОТ 1"
- Приета Договорна Сума - 277 406 873,00 лв. без ДДС;
- Максимална Договорна Цена - 297 973 373,00 лв.без ДДС;
3. Серениссима Коструциони СПА
- Приета Договорна Сума - 293 699 393,00 лв. без ДДС;
- Максимална Договорна Цена - 314 265 893,00 лв. без ДДС;
4. ДЗЗД „ХЕМУС МППА 2015"
- Приета Договорна Сума - 377 976 238,00 лв. без ДДС;
- Максимална Договорна Цена - 398 542 738,00 лв. без ДДС;
5. Обединение „Хемус Ябланица"
- Приета Договорна Сума - 319 403 507,00 лв. без ДДС;
- Максимална Договорна Цена - 339 970 007,00 лв. без ДДС;
6. ДЗЗД Консорциум „КОРСАН-СК13"
- Приета Договорна Сума - 369 835 462,06 лв. без ДДС;
- Максимална Договорна Цена - 390 401 962,06 лв. без ДДС.

За II-ра обособена позиция:

1. АСТАЛДИ ЕС ПИ ЕЙ АД
- Приета Договорна Сума - 706 962 422,19 лв. без ДДС;
- Максимална Договорна Цена - 727 528 922,19 лв. без ДДС;
2. Обединение „ПСТ Хемус 2"
- Приета Договорна Сума - 479 398 889,05 лв. без ДДС;
- Максимална Договорна Цена - 499 965 389,05 лв. без ДДС;
3. „ТАШЯПЪ ИНШААТ ТААХХЮТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ" АД
- Приета Договорна Сума - 429 485 000,00 лв. без ДДС;
- Максимална Договорна Цена - 450 051 500,00 лв. без ДДС;
4. КОНСОРЦИУМ „ХЕМУС 1 - 2015"
- Приета Договорна Сума - 570 792 020,94 лв. без ДДС;
- Максимална Договорна Цена - 591 358 520,94 лв. без ДДС;
5. „ДЖОЙН ВЕНЧЪР КОНДОТЕ - МОНОЛИТ" ДЗЗД
- Приета Договорна Сума - 476 154 500,00 лв. без ДДС;
- Максимална Договорна Цена - 496 721 000,00 лв. без ДДС.

Цената за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка е Приетата Договорна Сума.

Максималната Договорна Цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно Договора.