МУ-Плевен обяви прием за платено обучение

МУ-Плевен обяви прием за платено обучение
МУ-Плевен обяви прием за платено обучение / archiv.DarikNews

За трета поредна година Медицински университет - Плевен отпуска места за платено обучение по специалност „Медицина" и бакалавърските програми за академичната 2012/2013 година, на основание Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование от 07.08.2012г. и решение на Академичния съвет на висшето училище.

След запълване на отпуснатите места по държавна поръчка, като антикризисна мярка законът дава право на университетите да обявят места за прием платено обучение в рамките на свободния си капацитет, но не повече от 5% за съответната специалност.

Медицински университет-Плевен обяви следните места за прием платено обучение по специалностите в трите факултета и колежа: „Медицина" - 10 места, „Медицинска сестра" - 5 места, „Акушерка" - 2 места, „Медицински лаборант" - 2 места, „Рентгенов лаборант" - 3 места, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия" - 3 места, „Опазване и контрол на общественото здраве" - 2 места и „Социални дейности" - 2 места.

За специалност „Медицина", право да кандидатстват за обучение срещу заплащане ще имат кандидат-студентите, положили успешно конкурсните изпити по биология и химия във висшето училище, но неприети по време на класиранията за местата по държавна поръчка. Това право ще бъде дадено и на кандидати, положили успешно състезателните изпити в друг медицински университет в страната и представили служебна бележка за успешно положени приемни изпити.

За бакалавърските програми във факултетите „Здравни грижи" и „Обществено здраве" и в Медицинския колеж за обучение срещу заплащане ще се приемат кандидати, положили успешно теста по биология в МУ-Плевен, но неприети за местата по държавна поръчка, както и такива, положили успешно теста в друг медицински вуз и представили служебна бележка. Освен това право за участие в класирането за платено обучение по бакалавърските програми ще имат и кандидати с успешно положен държавен зрелостен изпит по биология.

Годишните такси за обучение на студентите, приети срещу заплащане през 2012/2013 учебна година, са както следва: за специалност „Медицина" - 7414 лв., за специалностите „Медицинска рехабилитация и ерготерапия" и „Опазване и контрол на общественото здраве" - 2233 лв., за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", медицински и рентгенов лаборант - 4165 лв. и за специалност „Социални дейности" - 1508 лв.

Кандидатите за платено обучение в МУ-Плевен ще подават своите документи от 21 до 24 август в Ректората за специалност „Медицина" и в Учебен корпус за бакалавърските програми.
Класирането на приетите за платено обучение студенти ще бъде обявено на 27 август, като при равен бал предимство ще имат кандидатите, положили успешно конкурсните изпити в МУ-Плевен.

Записването на студентите, приети за обучение срещу заплащане за учебната 2012/2013 година, ще се извърши за периода 28-30 август 2012г.

На сайта на университета ще намерите Заповедта на Ректора за обявяване на прием платено обучение в МУ-Плевен, посочваща брой места по специалности, размера на годишните такси, сроковете за подаване на документи и записване, както и условията към кандидатите.