Мартин Митев:С новата структура става ясно, кой за какво отговаря и на кого е подчинен
Мартин Митев:С новата структура става ясно, кой за какво отговаря и на кого е подчинен / dariknews.archive

На първата си за годината сесия, Общински съвет - Плевен утвърди новата структура на администрацията на Община Плевен с численост на служителите в нея от 408 щатни бройки, разделени в дирекции, отдели и звена. Предложението бе прието с гласовете на 29 от общинските съветници.

„В приетата нова структура на общинска администрация няма абсолютно никаква промяна по отношение на досега действащата численост. Т.е. не се предвиждат нито съкращения, нито разкриване на нови работни места в администрацията. Промените са само като структура и смятам, че са напълно резонни", коментира на редовната си пресконференция след сесията в Пресклуба на БТА днес председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той поясни, че единственото, за което може да се каже, че е ново в структурата, това е звеното „Културно наследство", което се създава във връзка с измененията в Закона за културното наследство.

„Такива звена трябва да бъдат създадени в шест областни града в страната, като това в Плевен ще обслужва и районите на Видин, Враца Монтана и Ловеч. Това звено ще бъде с три щатни бройки, които са в рамките на общата численост, т.е. нови щатове няма да се разкриват", поясни Мартин Митев. И допълни: „Останалите промени в структурата са с цел да се работи по-добре между отделните звена в администрацията, да се знае конкретно кой за какво отговаря и кой на кого е подчинен, какви са конкретните му правомощия и задължения."

Председателят на Общински съвет - Плевен акцентира и на това, че с приетата от съветниците нова структура на администрацията се изправя и една грешка - главният архитект като длъжност вече е изведен от ресора на съответния зам.-кмет и премина на пряко подчинение на кмета.

„Законът за устройство на територията предвижда главният архитект на Общината да контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината, а доскоро той всъщност ръководеше тези дейности и ресорните дирекции и отдели, което беше груба грешка", заяви Мартин Митев.

До момента администрацията на Община Плевен беше структурирана в 7 дирекции, 30 отдела и 4 сектора, кметства и кметски наместничества. Общата численост на общинската администрация и дейностите към нея е 420 щатни бройки, а на кметствата и кметските наместничества и дейностите към тях - 178,5 щатни бройки. Новата структура е от 5 ресорни заместник-кметове, 10 дирекции, 27 отдела, 4 сектора и 3 звена, с обща численост на общинската администрация 408 щатни бройки, а за кметствата и кметските наместничества - 187 щатни бройки.
В срок от един месец от приемане на решението от Общинския съвет, кметът на Община Плевен трябва да приведе общинската администрация в съответствие с приетата нова структура и численост.