/ dariknews.archive
Предложение за приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2019 г. и предложение за поемане на дългосрочен дълг от Общината от Регионалния фонд за градско развитие, влизат за обсъждане в постоянните комисии в Общински съвет - Плевен този месец.

Плевен е сред областите с повишен жизнен стандарт

И двете предложения са изпратени от председателя на Общинския съвет Мартин Митев до всичките 10 постоянни комисии, заедно с предложението за изменение и на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Комисиите заседават следващата седмица - на 17 и 18 декември /понеделник и вторник/.

Цитираните три точки, както и всички останали предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на съветниците, са публикувани на страницата на местния парламент: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“ https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mdekemvri-2018-g
 
17 ДЕКЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов заседава от 13,00 ч. в стая 70 на Община Плевен. Дневният ред на Комисията включва 3 точки - обсъждане на промени в общинската Наредба №17;  предложение за поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД - Мениджър на финансов инструмент  „Фонд за градско развитие за Северна България”, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020  и Сосиете Женерал Експресбанк АД - съфинансираща институция;  предложение за План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Общината през 2019 г.

В ОбС-Плевен влизат в сила вътрешни правила за проверка на конфликт на интереси

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“
с председател Дарин Ангелов заседава от 13,30 ч. в стая 70. Цитираните по-горе три предложения ще бъдат разгледани и в тази комисия, заедно с още 6 точки, включени в дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Съветниците ще обсъждат още предложение за изпълнение на Решение №1067 от 30.08.2018 г. на Общинския съвет, касаещо сключеното споразумение с „Фреш Медиа България” АД, както и учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Тракия - 2013” - гр. Плевен върху недвижим имот в града.
 
ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 14,30 ч. в стая 70. Комисията ще обсъжда промени в общинската Наредба №17, предложението за поемане на дългосрочен дълг от Регионалния фонд за градско развитие и План-сметката за 2019 г. за битовите отпадъци и чистотата в Община Плевен.
 
ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Съветниците обсъждат 7 точки, две от тях са предложения за издаване на разрешително за ползване на язовирите „Турски дол” в с. Николаево и язовир „Беглеж” в с. Беглеж
 
ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 16 точки. Комисията ще се запознае с одитен доклад от Сметна плата и с отговори във връзка със заявления, внесени от кметовете на селата Горталово и Ласкар. Ще разгледа и предложение от кмета на с. Беглеж относно ремонти на общински обекти в населеното място. Част от дневния ред са  няколко предложения за продажби на общински недвижими имоти по плана на с. Опанец и с. Буковлък. 
 
ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Пред комисията ще бъдат представени трите предложения, резолирани от председателя Мартин Митев до всички постоянни комисии този месец, както и предложението за изпълнение на решение относно сключеното споразумение с „Фреш Медиа България” АД. Ще бъдат обсъдени и предложенията за издаване на разрешително за ползване на язовирите „Турски дол” в с. Николаево и язовир „Беглеж” в с. Беглеж.
 
18 ДЕКЕМВРИ /ВТОРНИК/
ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред включва обсъждане на 13 предложения - предложение за изменение на общинската Наредба №17; за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от Регионалния фонд за градско развитие; предложение за План-сметка за сметосъбирането за 2019 г.; предложение за кандидатстване на Община Плевен с проект „Ремонт на покрив и вътрешни фасадни стени на Център за личностно подпомагане - ЦРД” по проект „Красива България” 2019 г.; други.
         
Измениха инвестиционната програма на Община Плевен за тази година

ПК „Здравеопазване и социална политика“
с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 16,30 ч. в Заседателната зала. Този месец в Комисията влизат за обсъждане три предложения за отпускане на еднократни финансови помощи. Ще бъдат разгледани и 8 преписки за финансово подпомагане на граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.
 
ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по 7 точки. Сред тях са предложение от БЗС относно поставяне на паметна плоча на д-р Маргарит Маргаритов и заявление от кмета на с. Горталово относно включване в Бюджет 2019 във връзка с изграждането на параклис.
 
ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 17,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда: предложение за изменение на общинската Наредба №17; за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от Регионалния фонд за градско развитие; предложение за План-сметка за сметосъбирането за 2019 г.;  учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Тракия - 2013” - Плевен върху недвижим имот в града; заявление от настоятелството на НЧ „Ракитин - 1969” за подновяване на договора за безвъзмездно ползване на помещението.
 
Заседанието на Общински съвет-Плевен е на 20 декември /четвъртък/ от 09:00 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 21 точки, 2 от тях са питания от общински съветник.

Всички предложения се намират в електронен вариант на интернет страницата на Общинския съвет в меню „Заседания на Общински съвет”.