/ drujestvo voennoinvalid
На 16 ноември, в галерия "Лира" на Военен клуб - Плевен, Дружество "Военноинвалид" - Плевен проведе годишното си отчетно събрание. На него присъстваха 47 членове на дружеството или техни представители. 

voennoinvalidi
drujestvo voennoinvalid

Председателят на дружеството Илиян Христов запозна присъстващите с дейността на Управителния съвет през годината. В момента в дружеството членуват 72 военноинвалиди и военнопострадали от Плевен и Плевенска област, като военноинвалидите са 38 от мирно време и 34 военнопострадали.

В доклада си председателят акцентира на липсата на разбиране на проблемите на военноинвалидите и военнопострадалите, на липсата на подкрепа от централните и местни власти, на ниските пенсии - от 139 до 200 лв., на проблемите с ТЕЛК.

voennoinvalidi
drujestvo voennoinvalid

В доклада беше подчертано доброто взаимодействие с колегите от военно-патриотичните съюзи, военните формирования, Военно окръжие, Военен клуб- Плевен, с РИМ и ВРИМ и медиите в Плевен.

Секретар-касиера на дружеството представи счетоводен отчет на дружеството за изтеклата година, а председателката на Контролния представи отчет за направените проверки на работата на Управителния съвет.

Беше изготвена и приета план-програма за работата на УС за 2019 г.

voennoinvalidi
drujestvo voennoinvalid

voennoinvalidi
drujestvo voennoinvalid

voennoinvalidi
drujestvo voennoinvalid