Договор за 3,3 млн. за високотехнологично оборудване подписа МУ-Плевен
Договор за 3,3 млн. за високотехнологично оборудване подписа МУ-Плевен / archive.dariknews

Медицински университет - Плевен подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. за реализиране на проект чрез внедряване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия

На 1 август 2013 г. в Министерството на икономиката и енергетиката, ректорът на Медицински университет - Плевен проф. д-р Славчо Томов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на одобреното проектно предложение на висшето училище „Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински университет - Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия".

Финансовата помощ в размер на 3 303 257,77 лв. е отпусната по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, по открита процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България".

Реализирането на проекта „Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински университет - Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия" ще се осъществи на три етапа за период от 12 месеца.

Първият етап е свързан със сформиране на 6-членен екип за организиране и управление на проекта. Ръководител на проекта е проф. д-р Григор Горчев, първият сертифициран хирург на конзола за работа с роботизираната система в нашата страна. Екипът за успешното реализиране на проекта ще включва счетоводител, юрист и трима сертифицирани хирурзи, които ще съдействат за въвеждане в експлоатация на новата роботизирана система за провеждане на обучения и развиване на научноизследователска дейност.

Вторият етап от реализирането на проекта обхваща избор на изпълнител и доставка на необходимото оборудване и консумативи. Третият етап включва извършване на одит и организиране на мероприятия по информация и публичност на проекта.