/ ОД на МВР-Кърджали
ОД на МВР-Кърджали и Регионалното управление по образованието започват реализацията на съвместни мерки, свързани с безопасността на учениците преди началото на учебната година.  

На срещи между двете институции ще се обсъди обучителната програма на учениците по отношение на личната безопасност, превенция на употребата на наркотични вещества, ограничаването на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в рамките на програмата „Работата на полицията в училище“ и ще бъдат утвърдени графици за беседи по включените теми. 

До 15 септември са предвидени срещи с директори на училища и кметове на общини за актуализиране на задачите, свързани с опазване живота и здравето на децата и механизмите за бърза връзка с полицията при необходимост.

Предстоят охранителни проверки на сградите на детските градини и на учебните заведения, като за всички констатации ще бъде уведомено ръководството на  Регионалното управление на образованието.

Приоритет е да се набележат допълнителни мерки за охрана на учебните заведения и да се отстранят слабостите в пропускателния режим. На среща са частни охранителни фирми, които са ангажирани с опазването на пропускателния режим и реда в училищата, ще се фокусира вниманието върху задачата да следят за съмнителни лица в района и ще бъде уточнен в детайли моделът за бърза реакция и връзка със съответното РУ на МВР.

Специална задача има и сектор „Пътна полиция“. Негови служители съвместно с представители на общините започват оглед в районите на всички детски и учебни заведения за изправността на сигнализацията с пътни знаци и маркировка, уличното осветление, предпазните огради, пешеходните ограждения.

За всички констатирани нередности ще се изготвят предписания до съответните компетентни органи. Подготвени са планове за разпределение на полицейските сили в началото на учебната година, засилено присъствие около учебните заведения и на рискови места с интензивно движение на ученици.