Оферта за сметосъбиране
Оферта за сметосъбиране / Маргарита Петрова
Нови условия са заложени като задължение към фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване, която община Дупница ще избере да чисти в следващата една година. Днес беше отворена офертата на единственият кандидат в процедурата- iофиийската фирма „Еко-ресурс Р“. 820 000 лв. е стойността на обществената поръчка.
В документите представени от фирмата са посочени единични цени за всяка една от 8-те заложени дейности – събиране и транспортиране на различните по големина съдове за смет, измиване и дезинфекция на същите, машинното метене и миене, ръчно събиране на отпадъците, както и събиране на строителните отпадъци. От предоставените пред конкурсната комисия документи стана ясно, че ако мястото за депониране на отпадъци е различно от това в м. Злево е заложена надценка от 10,38 лв./км.

Председател на комисията е зам.- кметът Крум Милев, който обясни и новите условия залегнали в процедурата, които с е очаква да бъдат изпълнявани от фирмата, в следващата една година.
„Има нови условия, като сме заложили машинно метене на улиците и центъра на града, миене на центъра и пешеходната зона в ЦГЧ, служителите на фирмата ще трябва да събират сметта и около контейнерите, като ще трябва да почистват и строителните отпадъци“, обясни Милев, като допълни, че ако гражданите забележат, че фирмата не изпълнява коректно дейността могат да подават сигнали на дежурните служители или на новооткрития зелен телефон.
Прогнозното количество на отпадъка, който трябва да бъде събран и извозен е 14 700 тона. Договора с фирмата, която сега изпълнява дейността изтича в края на м.август. „Еко Ресурс Р“ са извършвали дейността по сметосъбиране и сметоизвозване за кратко през 2012 година, след това е проведена нова поръчка. Тогава процедурата е спечелена от консорциум „Дупница клинър“, част от който е била и „Еко Ресурс Р“.
 
Дарик- Кюстендил