=
= / iStock/Getty Images
Агенция „Пътна инфраструктура“ работи приоритетно за доизграждането на новото трасе до бъдещия ГКПП „Клепало“.

Целта е отсечката да е готова до края на 2023 г. По този начин ще се осигури още една пътна връзка с Република Северна Македония освен действащите три - ГКПП „Гюешево“, ГКПП „Логодаж“ и ГКПП „Златарево“. Отсечката ще е от отбивката за с. Колибите до бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт, съобщиха от АПИ.

В момента се разработва проект за ремонт и доизграждане на път III-1008 Струмяни - ГКПП „Клепало“. Проектирането се извършва за два участъка. За участък 1 - от км 0+000 (край с. Струмяни) до км 0+650 (преди пътния възел на автомагистрала „Струма“), се разработва технически проект за основен ремонт на настоящия път.

480 предложения от граждани за ремонт на пътища в България са постъпили в АПИ

За участък 2 - от 22-ри км (преди отклонението за с. Колибите) до бъдещия ГКПП „Клепало“, се разработва идеен и технически проект за липсващото трасе, което ще е с дължина около 10 км.

Предоставените в АПИ от проектанта разработки за двата участъка са приети в края на миналата седмица на първи етап – идеен проект, на Експертен технико-икономически съвет. За участък 2 са предложени два варианта за развитие на новото трасе до ГКПП „Клепало“.

Проектните варианти преминават през защитена зона по НАТУРА 2000 - „Кресна - Илинденци“, определена по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията).

И двата варианта в различна степен засягат защитената зона, но трасето е проектирано по начин, което минимално да я засяга. Преминавайки през територията на защитената зона се използва в максимална степен следата на съществуващ горски/стопански път.

В тази връзка агенцията поиска от Министерството на околната среда и водите да посочи необходимите действия, които АПИ трябва да предприеме съобразно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

След провеждане на изискващите се екологични процедури и избор на вариант за развитие на липсващия участък, ще може да се изготви техническият проект и проектът на парцеларен план по одобреното трасе.

След приключване на процедурите по Закона за устройство на територията и по придобиване на земя за държавна нужда ще може да започне същинската реализация на проекта. Предвид процедурите и сроковете, които се изискват за провеждането им, се очаква отсечката до бъдещия ГКПП да е готова до края на следващата година.​