Община Кюстендил
Община Кюстендил / Дарик-Кюстендил
Изменение в структурата на общинска администрация, като се запазва числеността й, предлага с докладна до Общинския съвет, кметът на община Кюстендил Петър Паунов. Общата численост на персонала е 223 души.
Изменението в структурата се налага с цел оптимизиране на работата за ефективно и ефикасно използване на общинските публични ресурси, пише в докладната. Създава се длъжността Стажант одитор в Звеното за вътрешен одит, като се трансформира длъжността “Младши експерт бюджет на образованието”.
Закрива се длъжността  “Главен специалист пълномощник кв. Изток” и се създава длъжността “Главен специалист информационно обслужване”, във връзка с въвеждането на електронно управление и затягане на режима по защита на личните данни.
За оптимизиране на дейността на инвестиционната политика се налага закриване на Дирекция “Устройство на територията, проектиране, строителен контрол и кадастър”, при което отдел “Кадастър, регулация и устройствено планиране” и отдел “Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство”, остават на подчинение на Главен архитект на община Кюстендил. Екологията, преминава към отдел “Капитално строителство”, към който преминава Главен експерт Екология и се създава нова длъжност “Старши специалист Екология”.
Открива се и нова длъжност “Старши специалист социални дейности и програми” в отдел “Социални дейности”. За целта се закрива длъжността “Старши счетоводител” в Дирекция “ФСДБ”. 
 
Дарик- Кюстендил