наем на земеделски земи
наем на земеделски земи / netinfo
Общински съвет- Кюстендил одобри началните тръжни цени за отдаване под наем на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд, за стопанската 2017/ 2018 година.  
За втора категория земя, наемната цена при поливни условия е 30 лв. на дка, а при неполивни- 24 лв. За най- ниската категория земя- десета, цените са съответно 11 и 7 лв.

Началната тръжна цена за отдаване под наем на общинска земя за отглеждане на трайни насаждения е 48 лв. за неполивни и 72 лв. за поливни условия.

Съветниците приеха 900 лв. на декар месечен наем за телекомуникационни съоръжения на мобилни оператори  и за имотите с променено предназначение за други нужди по Закона за опазване на земеделските земи.
 
Дарик- Кюстендил