БНБ държи основната лихва на 0%
БНБ държи основната лихва на 0% / снимка: DarikNews
Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисията общински облигации, издадена от Община Кюстендил, е публикувана на сайта на общината. Общото събрание се свиква от Общинска банка АД за 12 септември, в София.
Единствената точка в дневния ред е: Вземане на решение за промяна на начина на формиране на лихвения процент по емисия общински облигации с ISIN BG2100014161.

Предложението е, считано от 1.10.2018 г., да се промени начина на формиране на лихвения процент по облигационната емисия на Община Кюстендил, от 3- месечен СОФИБОР плюс надбавка в размер на 1, 5% годишно, на Основен лихвен процент / ОЛП / обявен от БНБ плюс надбавка в размер на 1, 583% годишно.
Към момента на промяната в начина на формиране на лихвения процент, новият общ лихвен процент по облигационната емисия е равен на лихвения процент преди промяната.

Изчисляването и публикуването на индекса СОФИБОР бе преустановено на 01.07.2018 г. В последните си месеци, индекса имаше отрицателни стойности.
Стойността на СОФИБОР за май беше минус 0,12%, при основен лихвен процент на БНБ от 0%, заради свръхликвидността в банковата система.

От публикация на сайта на БНБ става ясно че: На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 септември 2018 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.00 на сто.
 
Дарик- Кюстендил