/ netinfo
Реформи в образователната сфера предлага общинският съветник Костадин Костадинов. Докладната записка Костадинов е внесъл в деловодството на ОбС и тя ще влезе като извънредна за заседанието в петък.

Костадинов предлага няколко мерки, като на първо място - Системата за прием на ученици за първи клас да се извършва централизирано от Община Дупница чрез назначена комисия, както и да бъдат въведени точки за прием към критериите, освен това в докладната записка той препоръчва да се прекратят правомощията на училищните директорите да организират и извършват ученически транспорт до всички училища, като дейността се поеме от общинската администрация.

“Състоянието на училищата в Крайници, Самораново и Яхиново е сравнително стабилно, но тенденцията за намаляване на записаните ученици продължава да бъде устойчива. Това се обуславя както от естествените процеси на демографската криза, така и от субективни практики. В проекта за решение предлагаме ОбС-Дупница да декларира своята грижа и намерения за запазване на училищата в трите села”, посочва в мотивите на докладната записка Костадинов.

Друго предложение, което ще бъде подложено на гласуване е актуализация на Плана за интеграция на ромите, в който да се разпише пропорционално разпределение на учениците от ромски произход във всички училища на територията на общината. 

Ако общинските съветници приемат предложението на Костадинов ще бъде възложено на Кмета на Община Дупница да изготви Правилник за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси. В правилника да се предвиди назначаване на четирима образователни медиатори предлага още Костадинов.