Служба КОС напомня: Следете валидността на разрешителните си за оръжие
Служба КОС напомня: Следете валидността на разрешителните си за оръжие / Darik News, архив

Служба “Контрол на общоопасните средства” напомня на всички граждани - физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, притежаващи разрешения за дейности с оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия да следят валидността на издадените документи и в едномесечен срок преди изтичане на разрешенията, своевременно да подадат необходимите документи за подновяването му.

От извършените проверки от униформените служители на притежаващите разрешения за дейности с оръжия станало известно, че физическите и юридически лица пропускат законовия срок за подновяване на разрешителните за съхранение и носене на оръжие. Това от своя страна забавя или води до невъзможност за разглеждане и издаване на разрешение в регламентирания едномесечен срок от подаване на заявлението. Гражданите, които носят или съхраняват огнестрелно оръжие, при изтекъл срок на разрешенията, трябва да знаят, че са в нарушение на чл. 87, ал. 1 от ЗОБВВПИ ( Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ).

При установяване на лица с изтекъл срок на разрешенията за дейности с ОБВВПИ съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗОБВВПИ се предприемат действия по изземване на оръжието и разрешението, съгласно нормативно регламентирания ред в най-кратък срок, съставя се АУАН и материалите по преписките се предоставят на съответната териториална структура на прокуратурата с оглед преценка наличието на данни за извършено престъпление от общ характер.

За нарушение на Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и на издадените въз основа на него нормативни актове, виновните лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв. и/или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.

За подновяване на срока на разрешението за съхраняване и носене на огнестрелни оръжия, гражданите следва да подадат в звено КОС при съответното РУ ”Полиция”  следните документи :

За подновяване на разрешението за носене и съхранение на късоцевно оръжие се прилагат:

 • Заявление за съхранение и носене на късоцевно оръжие.
 • Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 • Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия ( за бивши служители на МВР, от ДАНС, ДАТО, от Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието, служителите от Бюрото по защита при главния прокурор и военнослужещите от въоръжените сили, НРС и НСО -служебна бележка от съответното ведомство );
 • Ксерокопие на лична карта;
 • Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура
 • Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
 • Документ за платена държавна такса - такса носене - 20 лв. и такса съхранение  - 20 лв.
 • Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
 • Джоб –1бр.

За подновяване на разрешението за носене и съхранение на ловно оръжие се прилагат:

 • Заявление за ловно оръжие
 • Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 • Ксерокс копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
 • Ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване  (за притежателите на нарезно ловно оръжие);
 • Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
 • Ксерокопие на лична карта;
 • Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
 • Документ за платена държавна такса -  такса носене - 20 лв. и такса съхранение  - 20 лв.
 • Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
 • Папка с джоб –1бр.