пчели
пчели / iStock/Getty Images
Държавно ловно стопанство „Росица” не е подходяща за пчелини. Тази констатация се прави от Северно централното държавно предприятие, част от което са тези територии.

Основна причина за това е силно увеличената популация на кафява мечка, което води до често слизане на отделни екземпляри в близост до населените места, където редовно нанасят щети, въпреки предприеманите от стопаните мерки за ограждане. Друга особеност, която затруднява разполагането на пчелини са стръмните терени и липсата на стабилизирани пътища.

Мечка мечета
Thinkstock/Getty Images

Като евентуално възможни площи, се предлагат три варианта. Местата са в по-гъсто населен район, разположени сравнително близко до стабилизирани пътища. Подходящи площи за поставяне на пчелини са на територията на село Батошево.