Дружеството e компенсирало потребителите с намаление на сметките за декември и януари
Честите прекъсвания и влошеното качество на топлоснабдяването на клиентите на „Топлофикация - Габрово“ от началото на отоплителния сезон са в резултат на настъпили аварии в генериращите мощности и топлопреносната мрежа, съобщиха от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Непланираното спиране на тези мощности е довело до преустановяване на подаването на топлинна енергия към клиентите на дружеството. Подобряване на качеството на топлоснабдяването може да се постигне чрез инвестиране в топлоизточника, обновяване на топлопреносната мрежа и подмяна на остарели абонатни станции.

Кметът възразява срещу предложение за сушене на твърди горива в „Топлофикация-Габрово“

Това са част от изводите в доклада от извършената извънредна проверка на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, който беше приет на заседание на КЕВР. Проверката по документи и на място беше разпоредена от председателя на Комисията във връзка с публикувани в медиите сигнали за лошо качество на топлоснабдяването.

Основен предмет на проверката беше изпълнението на лицензионните задължения на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, включително изясняване на причините за възникналите проблеми с качеството на топлофикационната услуга през периода 1 ноември 2022 г. - 20 януари 2023 г.

За целта са изискани данни, техническа документация и информация за прекъсванията на топлоподаването, брой засегнати клиенти и постъпили жалби, абонатни станции с нарушено топлоснабдяване, информиране на клиентите и други. 

В доклада на КЕВР е установено, че в бизнес плана на дружеството не са планирани инвестиции през 2022 г. и такива не са извършени. Като причина за това от „Топлофикация-Габрово“ е посочена липсата на финансови средства.

Не е инвестирано в топлоизточника на централата, което би довело до увеличаване на ефективността на производството на топлинна и електрическа енергия и намаляване на вероятността за аварии. Налице е сериозно неизпълнение на ремонтите на топлопреносната мрежа - само 29,5 % от планираните.

В резултат на настъпилите аварии в топлоизточника топлопреносната мрежа е останала недогрята, което е причината през периода 1 ноември 2022 г. - 20. януари 2023 г. клиентите в Габрово да не са получавали качествена топлофикационна услуга.

Приключи извънредната проверка на КЕВР в „Топлофикация-Габрово“

Друг основен фактор за честите прекъсвания на топлоподаването е недоброто състояние на топлопреносната мрежа. От регистрираните през целия период 21 прекъсвания на топлоснабдяването 16 са били в резултат на аварии по мрежата.

Те са довели до спиране на топлоподаването на определени участъци, при което са били засегнати една част от потребителите. Други 5 прекъсвания са поради повреди в топлоизточника, което е нарушило качеството на топлоснабдяването на всички клиенти.

Изводът на Комисията е, че необновената топлопреносна мрежа поставя под риск сигурността и непрекъснатостта на топлоснабдяването. За периода на проверката общият брой на подадените жалби, свързани с качеството на топлоснабдяването, е 12.

При всички 21 случая на прекъсвания поради аварийно спиране на преноса по мрежата или на генерирането на топлинна енергия, топлоподаването към клиентите е било възстановявано за период по-малък от 48 часа, което е в съответствие с изискванията за показателите за качество.

По тази причина „Топлофикация - Габрово“ ЕАД не е нарушило условията на издадената лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“. Независимо, че прекъсванията на топлоподаването са били за период по-малък от 48 часа, при което дружеството не е дължало изплащане на неустойка на клиентите си, „Топлофикация - Габрово“ ЕАД е предприела мерки за обезщетяване на всички потребители - с 20 % за м. декември и 30 % за януари.

Протоколът от проведеното заседание на КЕВР за резултатите от извънредната проверка на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД предстои да бъде публикуван на интернет страницата на регулатора, в рубрика „Протоколи от заседания“.