В Общината продължават да постъпват множество сигнали за замърсяване на въздуха
В Община Габрово постъпи уведомление за инвестиционно намерение на „ГРИЙН ГАЗ“ ЕООД за изграждане на инсталация за сушене на твърди горива на територията на имот на ул. „Индустриална“ 6, собственост на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, съобщиха от Общината.

В становище до РИОСВ-Велико Търново кметът на Габрово Таня Христова ще възрази срещу това инвестиционно предложение. От уведомлението става ясно, че целта на инвестиционното предложение е проектиране и изграждане на инсталация за сушене на твърди горива, а основната дейност на бъдещия инвеститор - „ГРИЙН ГАЗ“ ЕООД е доставка на въглища, добити от минен басейн Марица Изток.

Приключи извънредната проверка на КЕВР в „Топлофикация-Габрово“

По информация на Община Габрово тези въглища имат високо пепелно съдържание - 45% и висока влажност 60% - т.е. те са с ниска степен на въглефикация (въглеобразуване) на органичната маса.

Освен това в инвестиционното предложение няма информация за прогнозни годишни количества на входящия материал, период от време, през който ще се извършва сушенето - целогодишно или в отоплителния сезон на "Топлофикация - Габрово".

Не е ясно и за какви цели е предвидено сушенето - само за захранване с твърдо гориво на топлоцентралата или и за сушене и транспортиране до други топлоелектрически централи.

Допълнително в частта от инвестиционното предложение на „ГРИЙН ГАЗ“ ЕООД, касаеща въздействието на инсталацията върху хората и тяхното здраве, е посочено, че се очаква: „незначителна промяна на очакваните концентрации на замърсители в приземния слой на атмосферата“.

Община Габрово

Това засилва опасенията на Община Габрово за неконтролирано изпускане на замърсители във въздуха, което и сега се случва в района на Топлофикация всеки отоплителен сезон.

В Общината продължават да постъпват множество сигнали за замърсяване на въздуха, запрашеност, сажди и остра задушлива миризма на сяра в района на топлоцентралата. А в зоните до нея се намират три жилищни квартала, детски градини, детска ясла, училища и здравно заведение.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища по инвестиционното предложение, мога да го направят писмено до Община Габрово или до РИОСВ - на адрес: Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68, в срок до 28 февруари.

Уведомлението за инвестиционното предложение от „ГРИЙН ГАЗ“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица на сайта на РИОСВ - ИП за „Изграждане на инсталация за сушене на твърди горива на територията на имоти с идентификатори 14218.502.428 и 14218.502.783, Габрово“, с възложител „Грийн Газ“ ЕООД Уведомление за ИП /13.02.2023 г./ и на сайта на Общината - https://gabrovo.bg/bg/article/19974.

До 28 февруари уведомлението ще бъде достъпно и в Общината всеки работен ден в стая 701, ет. 7, от 08:30 до 17:15 часа.