На 7 февруари експерти на РИОСВ-Велико Търново извършиха незабавна проверка на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД по постъпили сигнали за замърсяване на въздуха, изразяващо се в наличие на миризма на сяра и черен пушек, съобщиха от екоинспекцията.

По време на проверката бе констатирано, че работи единствено котелът на въглища от действащите два броя котлоагрегати с номинална мощност 23 МW и 15 MW.

Бум на аварии от топлофикациите в Габрово и В. Търново (ВИДЕО)

Установено е, че от сградата, в която е монтиран и се експлоатира котелът на въглища, има неорганизирано изпускане на пепел в атмосферния въздух. За установеното нарушение на "Топлофикация-Габрово" ще бъде наложена имуществена санкция по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

На дружеството е дадено предписание да бъде прекратено неорганизираното изпускане на пепел в атмосферния въздух в срок до 9 февруари, както и да се уведомява писмено РИОСВ за всяко пускане и спиране, включително и аварийни ситуации, на двата котела. За направените предписания Регионалната инспекция ще извърши последващ контрол.

В района на детска ясла „Славейче“ бе разположена мобилна автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух на Регионална лаборатория-Русе към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за период от 1-7 февруари.

По предварителни данни няма регистрирани превишения по показатели фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон.

РИОСВ ще продължи да упражнява интензивен контрол над "Топлофикация-Габрово“ ЕАД, както и ще продължат замерванията на атмосферния въздух от Регионална лаборатория-Русе към ИАОС, съобщиха от екоинспекцията.