Във връзка с постъпили сигнали и медийни публикации за периодично нарушаване на топлоснабдяването към битовите клиенти на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД Комисията за енергийно и водно регулиране извърши извънредна проверка. Това съобщиха от енергийното дружество.

Проверката, разпоредена от председателя на КЕВР доц.Иван Иванов, беше извършена на място и приключи през днешния ден. Проверено е изпълнението на лицензионните задължения на дружеството, вкл. причините за възникналите проблеми. От ръководството на Топлофикация - Габрово“ ЕА е изискана и информация за предприеманите мерки с цел възстановяване на нормално топлоподаване.

В хода на приключилата извънредна проверка ръководството на дружеството е информирало, че всички потребители с влошено качество на топлоподаването ще бъдат компенсирани. За м. декември техните сметки са били намалени с 20%, а по фактурите за м. януари се предвиждат компенсации в размер на 30 %.

Предстои Комисията да изготви доклад за резултатите от извънредната проверка, който ще бъде обсъден на заседание на регулатора.

В случай, че са констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество КЕВР ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки.

Резултатите от извънредната проверка ще бъдат публично обявени.
КЕВР