/ ThinkStock/Getty Images
На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово, кметът кани жителите на Общината, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2020 г.

Подготовка на Бюджет 2020

Публичното обсъждане ще се проведе на 16 януари - четвъртък, от 17:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.
Материалите по проекта на бюджета на Общината за 2020 г. са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, а в електронен вариант може да се запознаете с приложенията тук.

Приложение 1 - Разчет на приходите

Приложение 2 - Разходи по функции

Приложение 3 - Разходи по параграфи

Инвестиционна програма на Община Габрово за 2020 година