вода
вода / iStock/Getty Images

Поради продължителното засушаване, намаления дебит на водоизточниците и по предложение на кметския наместник, от 26.08.2019 г. се въвежда режим на водоподаване на селата Междени и Узуните, както следва:

Вода се подава на 48 часа, следващите 48 часа не се подава.

Пускането и спирането стават в 09:00 часа. Да се ограничи ползването на питейна вода за други нужди, различни от питейно-битови.

Авария остави без вода 10 села

Къде спират водата в област Габрово днес?