обучение служители Габрово
обучение служители Габрово / Община Габрово
На 10 декември, представителите на всички социални услуги в град Габрово имаха възможност да участват в обучение на тема „Развитие на екип”.

Управлението на отпадъците - фокус на семинар в Габрово

Презентаторите от Англия - Питър Брейди и неговите асистентки поднесоха информация, която би могла да е в помощ на мениджърите и служителите в социалната сфера при екипна работа с потребителите.

Пазарни консултации във връзка с осъществяване на дейности по третиране на битови отпадъци

Обсъдиха се казуси, които се оказа, че имат сходен характер, както в Англия, така и в България. Това е второто обучение, което Питър Брейди провежда в град Габрово, като идеята е да има и последващи такива по теми, актуални за екипите на социални услуги.

Промяна на правилниците на програми „Култура“ и „Младежки дейности“ на Община Габрово

Дирекция "Образование и социални дейности" в Община Габрово благодари за гостоприемството на ЦОП SOS Детски селища = Габрово, които предоставиха зала за обучението и на преводача - Тони Янкабакова.