Популацията на мечките е стабилна
Популацията на мечките е стабилна / НП Централен Балкан
Няма индикации за отрицателни тенденции в състоянието на мечките, обитаващи Национален парк „Централен Балкан“, сочат резултатите от теренните наблюдения на вида. Ежегодният мониторинг се проведе през октомври с цел да се проследи числеността, половата и възрастовата структура и др. на емблематичния за Парка вид.

В рамките на два дни 40 паркови служители, заедно с представители на Държавно горско стопанство в Троян и Държавното ловно стопанство „Русалка“, обходиха 20 маршрута в защитената територия в търсене на следи от жизнената дейност на мечките.

WWF: Проекти за пътища в България и Румъния застращават мечките и вълците

Откритите дири, екскременти, маркировки по дърветата – следи от нокти и зъби, са база за определяне на приблизителната възраст на мечката, с какво се е хранила, кога е преминала през мястото.

Обичайната предпазливост на мечката да избягва човешкото присъствие се проявява и по време на мониторинга. Наблюдавани са само две животни – 3-годишно мече и възрастна женска, но следи от жизнена дейност на вида са открити по десет от двайсетте маршрута.

Не са установени факти и обстоятелства, които да показват отрицателни тенденции в състоянието на мечата популация. 

Съгласно годишния план за мониторинг на биологичното разнообразие в НП „Централен Балкан“ през ноември предстоят теренни наблюдения на дивата коза.