Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание,
Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание, / Областен управител Габрово

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание, водено от областния управител на Габрово Николай Сираков, по време на което бяха обсъдени предстоящи задачи, във връзка с отчитане изпълнението на дейности, имащи отношение към политиката за интеграция.

Мониторинговият доклад за 2015г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г. трябва да обхваща сферите образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

Старши експертът от Областна администрация Михаела Стоянова представи на членовете на съвета проект по ОПРЧР „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020".

Конкретен бенефициент е Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. Проектът има за основна цел да подпомогне интеграционните политики, като създаде ефективна система за регулярно и системно информационно осигуряване, наблюдение, оценка и контрол на постиженията и неуспехите от изплнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и други интервенции, насочени към подобряване на ситуацията на ромите в България.

Системата ще осигурява общностен мониторинг на дейностите по интеграция и възможност за алтернативни доклади на гражданското общество.

По този начин в оценката на политиките за интеграция ще вземат участие всички заинтересовани страни, а не само държавните институции, които към момента правят административно отчитане.

Обсъдени бяха и възможности за финансиране на дейности за интеграция на малцинствата.