Министерството на енергетиката определи размера на финансовата помощ за битовите абонати на "Топлофикация-Габрово", съобщиха от Общината.

Списъкът с абонатните номера на битовите абонати и с размера на компенсациите ще бъде публикуван на сайта на Община Габрово и ще бъде достъпен на хартиен носител на видно място в Дирекция "Местни данъци и такси“ от 27 ноември.

КЕВР прекрати лицензията на „Топлофикация- Габрово“

За да получат своята еднократната финансова помощ, битовите абонати следва да подадат заявление по образец до кмета, което ще бъде обработено в 30-дневен срок от неговото подаване.

Сумите ще се изплащат на собствениците на имоти, които са имали партиди в "Топлофикация-Габрово" през предходните три отоплителни сезона. При промяна на собственика на имота или починало лице, ще се изискват допълнителни документи.

Тъй като програмата не допуска дублирано подпомагане, тя няма да се прилага към клиентите, на които са отпуснати целеви помощи за отопление по паралелно действащи механизми за социално подпомагане на лицата и семействата в община Габрово, посочват от администрацията. 

Омбудсманът: Отоплението на Габрово е гарантирано по закон при прекратена лицензия

Припомняме, че на 16 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което прекрати лицензиите на дружеството за дейностите „производство на електрическа и топлинна енергия“ и "пренос на топлинна енергия“.

Искането за прекратяване беше подадено от самото топлофикационно дружество поради техническа невъзможност за изпълнение на лицензионната дейност.
Радослав Първанов/БТА