Малко над 39 хил. души са работещите в област Габрово
Малко над 39 хил. души са работещите в област Габрово / DarikNews.bg
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на юни 2015 г. намаляват с 0.3% спрямо края на март 2015 г., като достигат до 39.2 хиляди.
Най-голямо е намалението на наетите в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 27.2%, „Строителство“ – с 11.8% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 5.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 32.6%, „Други дейности“ – с 15.3%„, „Операции с недвижими имоти“ – с 14.9%, „Култура, спорт и развлечения” - с 9.3%, и „Транспорт, складиране и съобщения” - с 5.8%.
В края на юни наетите лица в частния сектор намаляват с 0.3% (до 31.4 хиляди), а в обществения сектор техния брой остава непроменен (7.8 хиляди).
През второто тримесечие на 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово са с 1.8% или 0.7 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в обществения сектор е с 2.3%, а в частния сектор 1.7 %.
Средната месечна заплата в областта през второто тримесечие на 2015 г. се увеличава спрямо първото на 2015г. с 4.4% до 755 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 767 лв., а за частния - 751 лева.
Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо увеличение на средната работна заплата спрямо предходното тримесечие е „ Хотелиерство и ресторантьорство “ – с 8.8%, следвана от „Строителство” - със 7.1%. Спрямо същото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4% , като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 35.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 30.2%, и „Транспорт, складиране и пощи” - с 20.0%.
В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2015 г., по показателя средна работна заплата област Габрово се нарежда на 7 - мо място. Областите с най-висока средна месечна заплата през второто тримесечие на 2015 г. са: София (столица) – 1 202 лв, Враца - 897 лв. и Стара Загора - 877 лева.