Община Габрово
Община Габрово / Дарик Габрово
На 21 август в зала „Ритуална“ на община Габрово, от 10:00 до 12:00 часа Областен информационен център – Габрово и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, канят бизнеса на информационен ден за представяне на процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Събитието е част от информационна кампания в периода от 20 август до 11 септември 2019 г. само в градовете Варна, Габрово, Пловдив и София.

Ррегистрацията на участниците е от 9:30 до 10:00 ч.  

Целта на процедурата е да предостави подкрепа за внедряване на иновативен продукт/процес или услуга от клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Освен предприятията, научните организации и академичните организации в клъстерни организации могат да участват общини, областни администрации, висши училища и професионални гимназии!

Какво е иновационен клъстър


Иновационните клъстери представляват съвкупност от взаимосвързани организации, които допринасят за реализацията на иновации обичайно в един икономически сектор или индустрия. Те включват голям брой взаимосвързани индустриални и/или обслужващи фирми, които имат висока степен на сътрудничество, обикновено посредством единна верига за доставки и работят при едни и същи пазарни условия. Доброволното сдружаване на предприятия в иновативни клъстери дава възможност за прилагане на нови производствени решения и за развитие на потенциала им, което води до увеличаване на иновационната дейност, производителността, нарастване на произведената добавена стойност, достъпа до пазари, а оттам и до повишаване конкурентоспособността на фирмите участници и разширяване на експортния им капацитет.