/ община Габрово
Модерна система за мониторинг ще следи енергийните потоци в три образователни институции от Габрово- детска градина „Първи юни“ и училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Васил Левски“.

Измервателната техника е по проект, който се финансира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) по програма „Микропроекти за климата“.

С изградената в детското заведение интегрирана система за сграден мениджмънт ще бъдат получавани данни за потреблението на енергия в реално време, ще се осъществява контрол и оптимизация на ресурсите.

Умни къщи за разделно събиране на отпадъци ще има в Габрово

ДГ „Първи юни“ е сред обектите, в които са въведени най-много мерки за енергийна ефективност, тя е единствената с фотоволтаична уредба.

В административната сграда на Община Габрово е инсталирана обща операторска станция, към която са присъединени и системите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НУ „Васил Левски“ – в тях по друг проект е въведена сградна автоматизация. Така ще се наблюдават трите обекта, а в бъдеще ще могат да бъдат добавяни и други общински сгради.

Връзката между отделните системи се осъществява чрез интернет. Монтирана е полева автоматика, температурни сензори и отчитащи устройства, компютърни конфигурации, приложен софтуер и др. За работа с новата техника е проведено обучение.

Проектът е първи етап от цялостна система за енергиен мениджмънт. Очакванията са той да доведе до 33% годишна икономия на електрическа енергия, равняваща се на 40 631 киловатчаса с екологичен еквивалент спестени емисии на парникови газове от 31 тона.
община Габрово