пари левове
пари левове / ThinkStock/Getty Images

По окончателни данни в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 5 924 нефинансови предприятия от област Габрово (с 1.8% повече в сравнение с 2015 година), в които е произведена продукция за 2 106 000 лв., реализирани са приходи от дейността в размер на 2 967 000 лв. и работят 37 683 заети лица.

В област Габрово 91.6% са микропредприятията (до 9 заети), 6.8% са малки предприятия (от 10 до 49 заети), 1.3% са средни предприятия (от 50 до 249 заети) и само 0.3% от предприятията са големи (над 250 заети).

В Севлиево започва данъчната кампания за 2018 година

Според финансовия резултат за 2016 г. 4238 предприятия, или 71.5% от всички нефинансови предприятия в областта, са реализирали печалба, 821 предприятия или 13.9% - загуба, а с нулев финансов резултат са приключили 865 предприятия, или 14.6%.

В сравнение с 2015 г. относителният дял на печелившите предприятия нараства с 1.0 процентни пункта, докато предприятията със загуба и тези с нулев финансов резултат намаляват с 0.5 процентни пункта.

За най-нетърпеливите да платят данъците си

В структурата на предприятията най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 35.7%, следвани от „Преработваща промишленост” - 15.4%. и „Хотелиерство и ресторантьорство” - 8.4%