болница
болница / iStock/Getty Images

Към 31.12.2018 г. в област Габрово функционират 6 заведения за болнична помощ с 860 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 39 с 4 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 с 30 легла.

Тази информация разпространиха днес от Националния статистически институт. От там уточняват, че заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

Легловият фонд на болниците запазва нивото си от 2017 г.

Към 31.12.2018 г. многопрофилните болници в областта са 3 с 497 легла. Те представляват 50.0% от болниците и в тях е съсредоточен 57.8% от легловият фонд на всички болници в областта.

Заведенията за извънболнична помощ в областта в края на 2018 г. са 39 с 14 легла за краткосрочно лечение. Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-диагностични и медико-технически лаборатории – 22 заведения, следват медицинските центрове – 12 с 8 легла и диагностично-консултативните центрове – 13 с 4 легла.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионални здравни инспекции, домове за медико-социални грижи за деца и хосписите. През 2018 г. в област Габрово тези заведения са 3 с 30 легла. В сравнение с предходната година  е запазен общия им брой, а легловият фонд на тази категория заведения се увеличава с 30.4%.