/ община Казанлък
Две дейности - патронажна грижа и превенция на COVID-19 в социалните услуги, се предоставят в Добрич от този месец.

Те са насочени към лица с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г. и други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19; потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности.

По дейността  „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ е предвидено осигуряване на лични предпазни средства; въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19; въвеждане при необходимост на мерки за разделяне или изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне или преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др.

В рамките на „Патронажна грижа“ е предвидено предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от или до домовете на лицата.

Всеки потребител от целевата група може да получава здравно-социални услуги (патронажна грижа) до 2 часа на ден.

В интегрираните здравно-социални услуги могат да бъдат включени 158 лица, а дейностите по тях ще се предоставят до 19 юли следващата година.
 
Информационна агенция Фокус