Окръжният съд издава удостоверения на непререгистрирани търговци
Окръжният съд издава удостоверения на непререгистрирани търговци / Окръжен съд Добрич

Окръжен съд - Добрич издава удостоверения за актуално състояние по непререгистрирани фирмени дела, съобщават оттам. След процеса на пререгистрация на фирмите в края на 2011 година, в съда останаха преписки на 18 893 търговци. Новите регистрации и промените по фирмените дела на пререгистрираните юридически лица и еднолични търговци, се извършват от Агенцията по вписванията.

Съдилищата продължават да правят регистрация на сдружения, читалища, фондации, училищни и църковни настоятелства, адвокатски дружества, ЖСК и мюфтийства. В срок до 31 декември 2013 г. в Окръжен съд - Добрич ще бъдат създадени електронни папки на фирмените дела, образувани през тази година, както и на тези, по които са вписани промени в обстоятелствата. Те ще улеснят издаването на удостоверения за актуално състояние.

Това става след представяне на заявление и документ за платена държавна такса по сметка на Окръжен съд - Добрич. Образец на искането може да бъде получен в регистратурата на институцията. Ръководството на съда е утвърдило също образци на удостоверения за актуално състояние на различните юридически лица - фондация, сдружение, читалище, училища, мюфтийство и адвокатско дружество. С въвеждането на електронната услуга, Окръжен съд - Добрич цели да подобри обслужването на гражданите.